Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Giáp Sơn

Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
thgiapson@gmail.com